Śmierć osoby bliskiej powoduje konieczność załatwienia formalności. Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie jakiś majątek, jego spadkobiercy będą musieli uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia (stwierdzenie nabycia spadku u notariusza lub w sądzie). Bez tego nie dokonają bowiem chociażby wpisów w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości, ani nie wypłacą pieniędzy z konta spadkodawcy. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy wskaże kto i w jakim udziale odziedziczył majątek zmarłego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? Interes prawny w złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku mogą mieć nie tylko spadkobiercy osoby zmarłej. To uprawnienie może przysługiwać wielu innym osobom, w tym chociażby wierzycielom zmarłego. Samo dziedziczenie może odbywać się natomiast nie tylko ustawowo. Może nastąpić stwierdzenie nabycia spadku z testamentu.

Kiedy potrzebna jest pomoc prawnika?

Zainicjowanie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku wymaga złożenia wniosku do sądu. Ten wniosek powinien natomiast spełniać pewne wymogi formalne. Jednocześnie konieczne jest załączenie do niego szeregu dokumentów. Nasi klienci często proszą nas nie tylko o wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, ale również o reprezentowanie ich w całym tym postępowaniu. Niekiedy, przy większej liczbie spadkobierców, to postępowanie może być dość złożone.