Zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych

21.03.2020

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 16.03.2020 r. w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, zawieszeniu uległ obowiązek prowadzenia okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 229 k.p.

Pracownicy po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego powinni być niezwłocznie zobowiązani przez pracodawcę do odbycia badań lekarskich.

W dalszym ciągu utrzymano natomiast zakaz dopuszczania pracowników do pracy bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich.